ETKİNLİĞİN ADI: PREHİSTORİK DÖNEMDE YAŞAM

Etkinliğin Amacı: Kültürel evrelerin en uzunu olan Prehistorik Dönem ‘de insanların nasıl yaşadığı hakkında fikir sahibi olmak.

Sınıf Düzeyi: 9.-12. Sınıflar (14-17 yaş)

Kazanımlar:

  • Oyun ve canlandırma yoluyla öğrencilerde yaratıcı düşünme ve hayal gücü gelişir.
  • Fikirlerini ifade etme becerisi kazanırlar.
  • Farklı dönemlerde yaşamış insanların yaşam biçim ve alışkanlıklarının neler olabileceğini fark ederler.
  • Günümüz yaşamı ile geçmiş karşılaştırılır.
  • Grup çalışmasına katılma ve grupla işbirliği yapma becerisi gelişir.

Önerilen Süre: 1 saat 30 dakika.

Etkinliğin Yapılışı:

Müze Öncesi

Kullanılan Araç ve Gereçler: Prehistorik dönem fotoğrafları, atık gazete, dergi sayfaları ya da renkli kağıtlar, bilgisayar, kağıt, boya.

Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Gruplara prehistorik dönem ile ilgili (özellikle de avcılık ve toplayıcılık, dönemin gündelik yaşamı, ilk barınaklar, mağaralar, o dönemdeki üretim konu ve kavramları çerçevesinde) internetten ya da kütüphaneden araştırma yapmalarını ister. Ders için bir araya gelindiğinde gruplar, öğretmenin liderliğinde edindikleri bilgiler eşliğinde tartışırlar.

Ardından her grup prehistorik dönem fotoğrafları, atık renkli kağıtlar ve dergi parçalarını kullanarak büyük boyuttaki kağıtlara kolaj oluştururlar. Boyalarla tamamlayabilirler ve sınıf ya da okul panosunda yapılan kolajlar sergilenir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Tartışma, grup çalışması,anlatım, sanat çalışması ve soru-yanıt.

Müzede

Kullanılan Araç ve Gereçler: Kağıt, kalem, boya, büyük boy Kraft kağıt ve varsa kostüm ya da aksesuarlar.

Müze gelindiğinde doğrudan 1. kata çıkılır. Omurgalı canlılar bölümündeki koridorda yer alan yaklaşık 10.000 yıl öncesine ait ayak izi fosili önünde durulur ve fosil incelenir. İlk insanların avcılık ve toplayıcılıkla uğraştığından söz edilir. Bir sonraki vitrinde ise prehistorya bölümü o dönemin yaşantısını gösteren bir resim, bilgilendirici metin ve o döneme ait örneklerle anlatılmaktadır.

Öğretmen prehistorya bölümünde örnekler üzerinden bir drama çalışması yapmak üzere öğrencileri iki gruba ayırır. Her grup için bir lider belirlenir. Öğretmen önceden hazırladığı yönergeyi liderlere verir. Liderler gruplardaki arkadaşlarına av ve avcılık töreni ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirileceği anlatır. Liderler arkadaşlarına prehistorik dönemde yaşamış insanların yaşayış biçimlerini avcılık ile bağlantılı bir biçimde canlandıracaklarını anlatır. Bölümdeki örnekler incelenerek o dönem ile bugün kullanılan avlanma araçları ve biçimleri arasındaki farklar konuşulur. Bu aşamada prehistorya bölümündeki metinler okunması, örneklerin incelenmesi, duvarda bulunan mağara resimlerindeki görsellerin anlamlarını düşünmek üzere 10 dakika süre verilir. Öğrenciler canlandıracakları rol için görev paylaşımı yaparlar. 1. Gruptaki öğrenciler geçmişte av ve avcılık ritüeli nasıldı? sorusunu yanıtlayarak avcı, av hayvanı, silah, ateş yakan, yakacak malzeme toplayanlar, yemek yapanlar, … gibi rollere bürünürler. Bu sırada ilk insanları canlandıran öğrenciler duvara yapıştırılan kağıtlara mağara resimleri yaparlar.

2. gruptaki öğrenciler ise bugünkü avcılık nasıl?’ın yanıtını canlandırma yaparak gösterirler. Avcının avlanacağı yere neyle ve nasıl geldiği, avlanmak için kullandığı silahı, avlanma sırasında yanındaki yardımcıları canlandırılır.

Drama çalışması bittikten sonra kısa bir değerlendirme yapılır.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Drama, rehberli gezi, grup çalışması, tartışma, yaratıcı yazma, gözlem.

Müze sonrası:

Kullanılan Araç ve Gereçler: Çıktısı alınmış renkli prehistorik dönem resimleri, makas, yapıştırıcı, resim kağıdı, atık gazete, kraft kağıt, dolma kalem ve boya.

Öğretmen öğrencilerden müzedeki gibi 2 grup oluşturmalarını ve her grubun liderini seçmesini ister. Öğrencilerine prehistorik dönemde gazete çıkartılsaydı nasıl olurdu?, O dönemde ne gibi olaylar yaşanmış olabilir?, nasıl röportajlar yapılmış olabilir?, spor müsabakaları, mahkemeler, ünlülerin yaşantıları nasıl olurdu? gibi sorular sorar ve düşünmelerini belirtir. Araç ve gereçler gruplara eşit şekilde dağıtılır. Grup liderleri ve grup üyeleri fikirlerini birbirleriyle paylaşırlar ve materyaller yardımıyla ‘Taş Devri Gazetesi’ oluşturmaya başlarlar. Hazırlanan gazeteler liderin tanıtımıyla hem öğretmene hem de diğer gruba sunulur. Gazeteler üzerine yorum yapılır ve gazetelerin okul panosunda sergilenmesi sağlanır. 

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Grup çalışması, tartışma, beyin fırtınası ve yaratıcı yazma, sergi yapma.

Değerlendirme:

Faydalı Linkler: https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/41dea78039973d0_ek.pdf?dergi=MAV%DD%20GEZEGEN%20POP%DCLER%20YERB%DDL%DDM%20DERG%DDS%DD

Ekler:

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/11489/mod_resource/content/5/Yeni%20klas%C3%B6r/Mimarl%C4%B1k%20Bilgisi%202.1.%20Hafta%20Prehistorik%20D%C3%B6nem.pdf

EK