Etkinlik Türü: Alan gezisi, sanat ve tarih etkinliği

Konu: Prehistorik Dönem

Yaş grubu: 14-17 yaş (9.-12. Sınıflar)

Amaç ve Kazanımlar: Kültürel evrelerin en uzunu olan Prehistorik Dönem’de insanların nasıl yaşadığı hakkında bilgi sahibi olur.

  • Oyun ve canlandırma yoluyla öğrencilerde yaratıcı düşünme ve hayal gücü gelişir.
  • Fikirlerini ifade etme becerisi kazanırlar.
  • Farklı dönemlerde yaşamış insanların yaşam biçim ve alışkanlıklarının neler olabileceğini fark ederler.
  • Günümüz yaşamı ile geçmiş karşılaştırılır.
  • Grup çalışmasına katılma ve grupla işbirliği yapma becerisi gelişir.

Yer: MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Müze Öncesi

Materyaller: Prehistorik dönem fotoğrafları, atık gazete, dergi sayfaları ya da renkli kağıtlar, bilgisayar, kağıt, boya.

Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Gruplara prehistorik dönem ile ilgili (özellikle de avcılık ve toplayıcılık, dönemin gündelik yaşamı, ilk barınaklar, mağaralar, o dönemdeki üretim konu ve kavramları çerçevesinde) internetten ya da kütüphaneden araştırma yapmalarını ister. Ders için bir araya gelindiğinde öğretmenin liderliğinde gruplar edindikleri bilgiler eşliğinde tartışırlar.

Ardından her grup prehistorik dönem fotoğrafları, atık renkli kağıtlar ve dergi parçalarını kullanarak büyük boyuttaki kağıtlara kolaj oluştururlar. Boyalarla tamamlayabilirler ve sınıf ya da okul panosunda yapılan kolajlar sergilenir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Tartışma, grup çalışması,anlatım, sanat çalışması ve soru-yanıt.

Faydalı Linkler: https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/41dea78039973d0_ek.pdf?dergi=MAV%DD%20GEZEGEN%20POP%DCLER%20YERB%DDL%DDM%20DERG%DDS%DD

Müzede:

Materyaller: Kağıt, kalem, boya, büyük boy Kraft kağıt ve varsa kostüm ya da aksesuarlar.

Müzenin 1. Katında bulunan yaklaşık 10.000 yıl öncesine ait ayak izi fosiline gelindiğinde ilk insanların avcılık ve toplayıcılıkla uğraştığından söz edilir. Bir sonraki vitrinde ise prehistorya bölümü o dönemin yaşantısını gösteren bir resim, bilgilendirici metin ve o döneme ait örneklerle anlatılmaktadır.

Öğretmen prehistorya bölümünde örnekler üzerinden bir drama çalışması yapmak üzere öğrencileri iki gruba ayırır. Her grup için bir lider belirlenir. Öğretmen önceden hazırladığı yönergeyi liderlere verir. Liderler gruplardaki arkadaşlarına av ve avcılık töreni ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirileceği anlatır.  Liderler arkadaşlarına prehistorik dönemde yaşamış insanların yaşayış biçimlerini avcılık ile bağlantılı bir biçimde canlandıracaklarını anlatır. Bölümdeki örnekler incelenerek o dönem ile bugün kullanılan avlanma araçları ve biçimleri arasındaki farklar konuşulur. Bu aşamada prehistorya bölümündeki metinler okunmuş, bu bölümdeki örneklerin incelenmesi, duvardaki mağara resimlerindeki görsellerin anlamlarını düşünmek üzere 10 dakika süre verilir. Öğrenciler canlandıracakları rol için görev paylaşımı yaparlar. 1. Gruptaki öğrenciler geçmişte av ve avcılık ritüeli nasıldı? sorusunu yanıtlayarak avcı, av hayvanı, silah, ateş yakan, yakacak malzeme toplayanlar, yemek yapanlar, … gibi rollere bürünürler. Bu sırada ilk insanları canlandıran öğrenciler duvara yapıştırılan kağıtlara mağara resimleri yaparlar.

2. gruptaki öğrenciler ise bugünkü avcılık nasıl?’ın yanıtını canlandırma yaparak gösterirler. Avcının avlanacağı yere neyle ve nasıl geldiği, avlanmak için kullandığı silahı, avlanma sırasında yanındaki yardımcıları canlandırılır.

Drama çalışması bittikten sonra dramanın kısaca değerlendirmesi yapılır.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Drama, rehberli gezi, grup çalışması, tartışma, yaratıcı yazma, gözlem.

Müze sonrası:

Materyaller: Renkli çıktısı alınmış prehistorik dönem resimleri, makas, yapıştırıcı, resim kağıdı, atık gazete, kraft kağıt, dolma kalem ve boya.

Öğretmen öğrencilerden müzedeki gibi 2 grup oluşturmalarını ve her grubun liderini şeçmesini ister. Öğrencilerine prehistorik dönemde gazete çıkartılsaydı nasıl olurdu?, O dönemde ne gibi olaylar yaşanmış olabilir?, nasıl röportajlar yapılmış olabilir?, spor müsabakaları, mahkemeler, ünlülerin yaşantıları nasıl olurdu? Gibi sorular sorar ve düşünmelerini belirtir. Materyaller gruplara eşit şekilde dağıtılır. Grup liderleri ve grup üyeleri fikirlerini birbirleriyle paylaşırlar ve materyaller yardımıyla ‘Taş Devri Gazetesi’ oluşturmaya başlarlar. Hazırlanan gazeteler liderin tanıtımıyla hem öğretmene hem de diğer gruba sunulur. Gazeteler üzerine yorum yapılır ve gazetelerin okul panosunda sergilenmesi sağlanır. 

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Grup çalışması, tartışma, beyin fırtınası ve yaratıcı yazma, sergi yapma.

EK